GB - Amandla

Song Rating: 9.35/10

Song lyrics:

Intro
Amandlaaaa!!!!!Amandla!!!! Amandlendinawo(hahahaha) ikasi indinikamandla iZwelitsha kulapho ndisuka khona e Zone 8 indinikamandla | amandla angumangaliso(haha)

(Hook)
Amandla!!! Ngku ndiziva ndinamandlaaa!!!
Ndibulelikasi ngokuthi lindinike amandla!!!
Amandla!!! sonke sidingamandla!!!
Phakamisesosandlikasi lizokunika amandla!!
X2
Verse 1(LoloVandal)

Nawe khazibuze umbuzo yeyph indawo eqandusel umcul onje | ngaphandle kweZwelitsha indawo enengqondo ezicinga nje | Nankumfanekiso ngqondweni if awyazi indawo enje | zazi awkayekasi if awzange uyhambe indawo enje | Emini/ebusuku ngutshee emxhageni kukhalistshetshe kwawtshona amalanga ayazimela amantshontsho kuphume okhetshe | Yi roadblock endleleni izinja zesitrato zikusetshe | kukho abalungilelyo kukho nabaguqukileyo | kukhabombethe ufele lwegusha abaqubudileyo |
Emini ngabazalwane ngabazalwane ebusuku bahlafuniyeza | bangena kwizitrato ngezitrato besithi bayasebenza |
Kwi kona ngekona emini bafumaneka ez Crate-in| phakathi evekini akhongxaki bafumaneka endlini |
Ngempela veki kuyagwgilwana kukhala ikhoba eSheeben | imela,isipaji,ifown,imali zonke ezo zithathwa emntwini |
Isiphelo sakho kuhlala endlini, ebhokisini or e Stoksin

(Hook)
Amandla!!! Ngku ndiziva ndinamandlaaa!!!


Ndibulelikasi ngokuthi lindinike amandla!!!
Amandla!!! sonke sidingamandla!!!
Phakamisesosandlikasi lizokunika amandla!!
X2

Jonga zindidi ngendidi zabantu abafumanekekasi | amabhujwa amagintsa abaxhaga kwa neziphilila ngerhasi |(ngamanxila ke lawo)|
Kukhona osisi abaryt abazilungisileyo nangona abanye inwele zi fratsi | abanye baphezkwe mission bathengisa umhlab ongezantsi |
Kunzimekasi olova bahlafunisa intlantsi | (qgwa qhwa) hey khawye elokishini wena ubone ubomi | jongekasi akuphilwa ntsomi |
Impahla ithathwa ingekomi | ecingweni kujinga intloko yonmntu kwangentseni |eyoba bekutheni kuphendula ezintwana zibhankesikolweni |
Zizo amagqalendlela zakubona ebusuku ziyazithathela | eziythathayo ziyazidalela waphikisa ziyakuxabela | bakhona abazimpukane eziluhlaza omamgobhozi | basasaza iphepha elingelilo door to door abankqonkqozi | Baxakilomama no tata abane parashooter phof xa bebhabha abahambi bodwa bahamba ne Shooter

(Hook)
Amandla!!! Ngku ndiziva ndinamandlaaa!!!
Ndibulelikasi ngokuthi lindinike amandla!!!
Amandla!!! sonke sidingamandla!!!
Phakamisesosandlikasi lizokunika amandla!!
X2

Verse 3(LoloVandaL)
Ngku ndiphakamisigama lam ngamandla | iZwelitsha kulapho ndisuka khona Amandla!!!| nawe phakamisesosandla | likwazi ikasi lakho lizokunikamandla | ndiziva ndinamandla ndi believer kwi ntlahla ngamandla | ndizakulibambiphepha ngamandla | izihlobo zam andizozilahla ndizaziphungulela kwezintlahla | ngobikasi lindiphamandla I Eastern Cape ize Ngamandla!!!!

Date of text publication: 17.01.2021 at 02:33