Sagopa Kajmer - Rak Benadam (Only Human)

Song Rating: 7.79/10

Song lyrics:

Az hine
Boker ole
Od yom mathil maavak karagil
Sham mamshih lo beshvil ahayim
Shotef panim amayim karim
Ahrey kafe iton niftah mador adrushim
Ani zoher she igati huts mi asafa akol aya muzar
Lo hashuv itgabarti, itaklamti hay et ha metsiyut
Ve kol yom she over hu kmo mishak isardut
Zot itnaklut ehad lasheni
Rabim alehem
Koev lirot ma she oleh po
Haval li eh em
Hoshvim she atsarot yealmu kmo
Damot ba geshem aval be etsem em ethilu od ba rehem
Δ°do, zoher amarta she iye kashe nahon
Hazarti ve ze kvar lo oto makom. stigmot kategoryot sheelot kol azman ata smol ata yemin ani rak benadam
Yamim kashim avarti ve ad lekan igati ani rak benadam
Kol azman nilhamti adayin lo vitarti ani rak benadam
Az im ata nihshal letahnen
Tihnanta lehashel
Ma shelo shober ayom
Mahar yehashel
Az kol mi she sovel
Mahar od yehayeh
Kmo yeled she zohe layom mahar kvar yeleh
En sod la atslaha ki meayom arishon mehinim matkon le kishalon memshelet ganon mamash goal
Od ikul od otsaa lapoal
Ve kol od zerifil laem
Lo meshanim et a noal
Ma kore po mohrim halom ve ashlaya akol iye beseder kan abeaya ani meabed shlita im ahshara
Ve askala aval bli avoda lo soger et ha shana ve od milionim shekamoni

Date of text publication: 16.01.2021 at 18:05